The Fall Part 2 Unbound

Жанр: Приключения
Дата релиза: 2018
Разработчик: Over The Moon
Язык: Русский, Английский
Оценка: 

â € œâ € à ⠀ ¡â € ¡â € ¡â € ¡â € ¡â € ¡â € œâ € â € â € â € â € ¡Â € ¡â € ¡â € ¡â € ¡Ã à à ⠀ œÂ »Ã» à »Ã» à à à à à à '', '', '' ',' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾Â¾Â¾Â¾Â¾Â¾Â¾Â¾â € â € à à Ã. à Ãà ° à úøüøà€ â € à                           Fall hluti 2 Óbundið, à° à°  ° à° à°  ° þÃ'¾Ã'Ã'Ã'¾Ã¾¾Ã'à° à Ã'Ã Ã Ã Ã Ö Æn à à à à ° Åà ° à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à Ã; à à à à à à à à à à à à à ¥ à à ° à à ° à à ° à ° °

Скачать The Fall Part 2 Unbound через торрент:

Название сборки Размер раздачи .torrent
Оригинальный репак The Fall Part 2 Unbound 609 Мб Скачать

D 'A Aa ³Ã' â,¬ Ã ï ¼, à ¿à ¾à ¼à AA ¼à ¾ à ¼à ½à ¾à ³à ¾à 'DN â € ¡Â  »Ã μà ½à ½Ã' <... a="" other="" aa="" d="" sa="" the="" ...="" hh="" s="" fall="">


Haustið Hluti 2 Haustið Hluti 2 Óbundið:
- Hluti à ¸à            à à à à à à à à à à à Ã'à Ã'à Ã'à ⠀ - - - - - - - - - - "


;;;;     °  °     ¾Â¾Â²Ãº 'â,¬ à ¼Ã           ¼ Ã' à · à 'Ã' à   ¸Â ;; à ø Ã ఠà àà à à à° à à° à à úúà ° à € â € œÂ    ²²¾¾ÂμÃ'Ã'Ã'Ã'à °.

࣠ࠠ ° þà à  °  °:
1.  ° â € ¡ÃƒÂ ° â € ¡Ã 'Ã' à 'Ã' à 'Ã' à 'Ã' à 'Ã' à '2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 à ⠀ œÃ'Ã'Ã'Ã'Ã'''''''''''''''â »Setup.exe
3. à 'â € œâ € â € œâ €  ° ŸÃ'Ã'Å'  °

ŸŸÂ à à '¾¾¾¾ Ã'Ã'''Ã'Ã'' tor tor tor tor tor tor tor tor tor tor tor tor tor tor tor tor tor tor tor tor

à ¡Ã
à ² à ​​à '

â € â € â € œ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Windows Windows - "THE" "THE" "64" - "-" - "The": 2,5 GHz tvískiptur kjarna
à ¢ â,¬â € œÂ ,  € œâ € œ à  ​​     ° à 'à ¼ Ã' à € šÃ'Å ': 8 GB THAT â € œ  € œA â € œâ € â € œÂ à° à° à° â € œÂ GeForce GTX 560 â € œâ € â € œA "à     °  ° à àÂμ Âμ 2 2 à Ã

Трейлер игры:

Геймплей игры:

Скриншоты из игры: